ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

დანართი -N1-7

     # 1

 

საჭადრაკო ღონისძიებების ჩატარების სტანდარტები

 

საქართველოში ჩასატარებელი საჭადრაკო ღონისძიებები იყოფა სამ - A, B და  C კატეგორიებად. *

A კატეგორია - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის კალენდრით გათვალისწინებული საერთაშორისო ღონისძიებები, რომელიც არ არის   გათვალისწინებული ფიდე-ს კალენდრით.

B კატეგორია - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის კალენდრით გათვალისწინებული რესპუბლიკური მასშტაბის ღონისძიებები.

C კატეგორია - რეგიონული და სხვა საჭადრაკო ღონისძიებები, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის კალენდრით.

 

A და B კატეგორიის ყველა ტურნირს უნდა ჰყავდეს დირექტორი - პასუხისმგებელი პირი. 

C კატეგორიის ყველა ტურნირს უნდა ჰყავდეს ან დირექტორი ან მთავარი მსაჯი - პასუხისმგებელი პირი. 

A, B და C კატეგორიის ყველა ტურნირის პასუხისმგებელი პირი უნდა იყოს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის მიერ ლიცენზირებული ორგანიზატორი.

შენიშვნა:აღნიშნული წესი ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

 

A, B და C კატეგორიის ნებისმიერი ტურნირის პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ღონისძიების მონაწილეებს აცნობოს, რომ მათი უფლებაა ღონისძიებასთან დაკავშირებულ შესაძლო სერიოზული ხარვეზებისა და გადაცდომების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიის სამდივნოს. შესაბამისი საკონტაქტო ინფორმაცია უნდა იყოს მითითებული ნებისმიერი ტურნირის დებულებაში. 593 39 92 64 დათო კოდუა ღონისძიებების კომისიის მდივანი.

 

A და B კატეგორიის ყველა ტურნირის დირექტორი ვალდებულია :

1. ჩასატარებელი ტურნირის დაწყებამდე მინიმუმ ორი თვით ადრე გამოაქვეყნოს ტურნირის დებულება.  

2. ღონისძიების    დასრულების შემდეგ წარმოადგინოს ანგარიში ჩატარებული ღონისძიების შესახებ შევსებული ანკეტის სახით (იხ.დანართი # 2).

3. გაითვალისწინოს ჩასატარებელი ტურნირის ფინანსური ვალდებულებები. 

4. ჩასატარებელი ტურნირი უზრუნველყოს კვალიფიციური მომსახურე პერსონალით, მათ შორის მსაჯებით.

5. ტურნირის გადატანის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიას.

6. მაქსიმალურად (შესაძლებლობის ფარგლებში) გაითვალისწინოს სათამაშო დარბაზის ფართი მინიმუმ 1.5 კვ.მ 1 მონაწილეზე ბავშვთა ღონისძიებებისათვის და 2 კვ.მ 1 მონაწილეზე მოზრდილთა ღონისძიებებისათვის.

 

-2-

7.  სათამაშო დარბაზი უზრუნველყოს შესაბამისი განათებით. 

8.  აუცილებლობის შემთხვევაში სათამაშო დარბაზი უზრუნველყოს კონდიცირებით ან გათბობით

9. ღონისძიების მონაწილეები უზრუნველყოს შესაბამისი რაოდენონის ტუალეტებით

10. მაქსიმალურად გაითვალისწინოს მოსაცდელი დარბაზის აუცილებლობა

11. შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოს პარტიების პირდაპირი ჩვენება

12. დროულად უზრუნველყოს კენჭისყრის გამოქვეყნება ინტერნეტ სივრცეში.

 

C კატეგორიის ყველა ტურნირის დირექტორი ვალდებულია :

1. შეათანხმოს ტურნირის ჩატარება რეგიონულ ჭადრაკის ფედერაციასთან.

2. გაითვალისწინოს ჩასატარებელი ტურნირის ფინანსური ვალდებულებები. 

3. ჩასატარებელი ტურნირი უზრუნველყოს კვალიფიციური მომსახურე პერსონალით, მათ შორის მსაჯებით.

4. მაქსიმალურად (შესაძლებლობის ფარგლებში) გაითვალისწინოს სათამაშო დარბაზის ფართი მინიმუმ 1.5 კვ.მ 1 მონაწილეზე ბავშვთა ღონისძიებებისათვის და 2 კვ.მ 1 მონაწილეზე მოზრდილთა ღონისძიებებისათვის.

5.  სათამაშო დარბაზი უზრუნველყოს შესაბამისი განათებით. 

6.  აუცილებლობის შემთხვევაში სათამაშო დარბაზი უზრუნველყოს კონდიცირებით ან გათბობით

7. ღონისძიების მონაწილეები უზრუნველყოს შესაბამისი რაოდენონის ტუალეტებით

8. მაქსიმალურად გაითვალისწინოს მოსაცდელი დარბაზის აუცილებლობა.

9. დროულად უზრუნველყოს კენჭისყრის გამოქვეყნება ინტერნეტ სივრცეში.

 

ზემოთჩამოთვლილი კრიტერიუმების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ პირებს შეუჩერდებათ და ჩამოერთმევათ ღონიაძიების ჩატარების ლიცენზია.

 

* საქართველოში ჩასატარებელ ფიდე-ს და ევროპის საჭადრაკო კავშირის კალენდრით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს სრულად არეგულირებს ფიდე-ს და ევროპის საჭადრაკო კავშირის კანონმდებლობა.

 

დ ა ნ ა რ თ ი # 2

(მაგალითად) თბილისის ჭადრაკის ფედერაცია

 

ანგარიში

ტურნირის ჩატარების შესახებ

„___“ _________ 201__წ.

____________________________________________________________________________

(ტურნირის დასახელება)

____________________________________________________________________________

 

ჩატარების ადგილი: _____________________________________________________________

ჩატარების ვადები: ______________________________________________________________

პასუხისმგებელი ჩატარებაზე: _____________________________________________________

I.             მონაწილეები:

საერთო რაოდენობა: ________, მათ შორის: GM ____, WGM____, IM ____, WIM____, FM ____, WFM____, CM____, WCM____, ეო ____, ეოკ ____, I თანრიგი ____, II თანრიგი ____, III თანრიგი ____.

II.            მონაწილეთა დისციპლინა __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.          საჩივარი და პროტესტი ____________________________________________________

                             (სააპელაციო კომიტეტის წევრები)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.          მატერიალური ბაზა. _______________________________________________________

                            (ჩატარების ადგილის შეფასება, ინვენტარი და სხვა) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V.            ტურნირის საპრიზო ფონდი ________________________________________________

VI.          ტურნირის გამარჯვებულები და პრიზიორები ________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII.         მსაჯთა კოლეგიის შემადგენლობა

 

სახელი, გვარი

თანამდებობა

კატეგორია

მთ. მსაჯის შეფასება

1

 

მთ. მსაჯის მოადგილე

 

 

2

 

მთ. მსაჯის მოადგილე

 

 

3

 

მსაჯი

 

 

 

4

 

 

 მსაჯი

 

 

5

 

 

მსაჯი

 

 

6

 

 

 

 

 

მთავარი მსაჯი,     _______________________________       / ___________ /

                          (სახელი, გვარი. წოდება)

VIII. საერთო დასკვნები ტურნირის შესახებ ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IX.          თან ერთვის:

 • ტურნირის დებულება;
 • სატურნირო ცხრილი.

 

                  მთავარი მსაჯი:         __________________

    (წოდება)                 

 

                   ორგანიზატორი:          __________________

                                                     (წოდება)                 

 

 „___“ _________ 201__წ.

 

მაგ. თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი: /________________

 

 

                                                                                                                      დანართი # 3

მწრვთნელთა კატეგორიები

 

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრი მწვრთნელები იყოფიან ოთხ კატეგორიად:

1. უმაღლესი კატეგორია

2. A კატეგორია

3. B კატეგორია

4. C კატეგორია

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრ ყველა მწვრთნელს უნდა ჰქონდეს კატეგორია და შესაბამისი კატეგორიის დამადასტურებელი ID ბარათი. მწვრთნელები ვალდებულები არიან  საქართველოს ჭადრაკის  ფედერაციის ვებ-გვერდზე გაიარონ პირველადი ონლაინ რეგისტრაცია 2017 წლის 1 თებერვლიდან -1 მარტამდე. მწვრთნელის კატეგორიის მინიჭება ხდება ორი გზით :

1. მწვრთნელთა კომისიის წარდგინებით და გამგეობის დამტკიცებით (პირდაპირი გზით).

2. შესაბამისი ლიცენზირების (გამოცდის ჩაბარების) გზით.

 

მინიჭების წესი:

 

უმაღლესი კატეგორია:

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი;

უმაღლესი კატეგორიის მინიჭება ხდება “პირდაპირი გზით”.  უმაღლესი კატეგორია ენიჭებათ ვაჟთა და ქალთა ეროვნული ნაკრები გუნდის მოქმედ და ყოფილ მთავარ მწვრთნელებს ან გამონაკლის შემთხევებში განსაკუთრებული დამსახურებებისათვის. 

A კატეგორია: 

A კატეგორიის მინიჭება ხდება “პირდაპირი გზით”. A კატეგორია ენიჭებათ მწვრთნელებს რომლებსაც აღზრდილი ჰყავთ ევროპისა და მსოფლიოს ასაკობრივი ჩემპიონატების გამარჯვებულები და პრიზიორები, საქართველოს ვაჟთა და ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატების გამარჯვებულები და პრიზიორები, საერთაშორისო დიდოსტატები და ოსტატები, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ყოველწლიური ბავშვთა 5 წლიანი სტაჟით (7-14 წლამდე) კონკურსში გამარჯვებულები ან გამონაკლის შემთხევებში განსაკუთრებული დამსახურებებისათვის. 

ამასთან აღნიშნული კატეგორიის მწვრთნელებმა ყოველწლიურად უნდა გაიარონ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუჩერდებათ ლიცენზია მწვრთნელთა კომისიის გადაწყვეტილებამდე.

-2-

B კატეგორია:

მწვრთნელთა კომისია “პირდაპირი გზით” ანიჭებს B კატეგორიას მწვრთნელებს რომლებსაც აღზრდილი ჰყავთ საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატების (20, 18, 16, 14, 12,10 და 8 წლამდე) გამარჯვებული და პრიზიორი მოჭადრაკეები და აქვთ მწვრთნელად მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება ან გამონაკლის შემთხევებში განსაკუთრებული დამსახურებებისათვის.

ამასთან აღნიშნული კატეგორიის მწვრთნელებმა ყოველწლიურად უნდა გაიარონ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუჩერდებათ ლიცენზია მწვრთნელთა კომისიის გადაწყვეტილებამდე.

C კატეგორია:

მწვრთნელთა კომისია მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზირების (გამოცდის ჩაბარების) გზით ანიჭებს C კატეგორიას. ამასთან აღნიშნული კატეგორიის მწვრთნელებმა ყოველწლიურად უნდა გაიარონ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუჩერდებათ ლიცენზია მწვრთნელთა კომისიის გადაწყვეტილებამდე.

                                                                                                                                                           

 

     დანართი # 4

  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრი მწვრთნელების ყოველწლიური მოღვაწეობის  

             წარმატებულობის შემაფასებელი კრიტერიუმები თანდართული ქულებით

 

დაკავებილი ადგილი

 

მსოფლიოს ჩემპიონატი

7 -14 წლამდე

 

ევროპის ჩემპიონატი

7 -14 წლამდე

 

საქართველოს ჩემპიონატი

7 -14 წლამდე

 

I

 

100 ქულა

 

80 ქულა

 

20 ქულა

 

II

 

90 ქულა

 

70 ქულა

 

10 ქულა

 

III

 

80 ქულა

 

60 ქულა

 

5 ქულა

 

IV

 

50 ქულა

 

30 ქულა

 

 

V

 

40 ქულა

 

25 ქულა

 

 

VI

 

30 ქულა

 

20 ქულა

 

 

VII- X

 

20 ქულა

 

10 ქულა

 

 

შენიშვნა: ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმები გავრცელდება იმ მწვრთნელებზე, რომლებიც პირველად  ონლაინ რეგისტრაციას გაივლიან საქართველოს ჭადრაკის  ფედერაციის ვებ-გვერდზე 2017 წლის 1 თებერვლიდან -1 მარტამდე.

მწვრთნელთა შორის ქულების გაყოფის შემთხვევაში პირველ ეტაპზე საუკეთესოები გამოვლინდებიან “ოლიმპიური სისტემით” (მედლების მიხედვით). თუ ყველა კრიტერიუმი თანაბარი იქნება, მაშინ პრიზები გაიყოფა.

ტურნირების დაზუსტება - მხედველობაში მიიღება:

მსოფლიოს, ევროპისა და საქართველოს  ჩემპიონატები 8, 10, 12 და 14 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის.

მსოფლიოს, საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატები 7, 9, 11 და 13 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის.

 

                                                                                                                                                  დანართი # 5

                        წლის საუკეთესო მწვრთნელების წახალისების სისტემა

                                                                 (8-14 წლამდე)

ადგილი

მსოფლიო ჩემპიონატი

ევროპის               ჩემპიონატი

 

I ადგილი

 

2500

 

2000

 

 

II ადგილი

 

1700

 

1500

 

 

III ადგილი

 

1200

 

1000

 

 

                                                        წლის შედეგების მიხედვით

ადგილი

 

 

I ადგილი

 

2000

 

 

II ადგილი

 

1500

 

 

III ადგილი

 

1000

 

 

შენიშვნა: თანხები დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის  შესაბამისად.

 

 

                        დანართი # 6-1

სპორტის ეროვნული ოსტატის წოდების ნორმის შესრულების პირობები

პირობები: 9 პარტია, მათ შორის 5 წოდებიანი, მინიმუმ 7 რეიტინგიანი მოწინააღმდეგე.

პირობები: 10 პარტია, მათ შორის 5 წოდებიანი, მინიმუმ 8 რეიტინგიანი მოწინააღმდეგე.

პირობები: 11 პარტია, მათ შორის 6 წოდებიანი, მინიმუმ 9 რეიტინგიანი მოწინააღმდეგე.

პირობები: 12 პარტია, მათ შორის 6 წოდებიანი, მინიმუმ 10 რეიტინგიანი მოწინააღმდეგე.

 

ქულა

მოწინააღმდეგების საშუალო რეიტინგი

 

ქულა

მოწინააღმდეგების საშუალო რეიტინგი

 

ქულა

მოწინააღმდეგების საშუალო რეიტინგი

 

ქულა

მოწინააღმდეგების საშუალო რეიტინგი

ვაჟთა

ქალთა

ვაჟთა

ქალთა

ვაჟთა

ქალთა

ვაჟთა

ქალთა

7

2130-2183

1930-1983

8

2130-2156

1930-1956

9

2130-2138

1930-1938

9,5

2130-2156

1930-1956

6,5

2184-2224

1984-2024

7,5

2157-2200

1957-2000

8,5

2139-2174

1939-1974

9

2157-2191

1957-1991

6

2225-2269

2025-2069

7

2201-2239

2001-2039

8

2175-2216

1975-2016

8,5

2192-2224

1992-2024

5,5

2270-2306

2070-2106

6,5

2240-2277

2040-2077

7,5

2217-2247

2017-2047

8

2225-2254

2025-2054

5

2307-2349

2107-2149

6

2278-2313

2078-2113

7

2248-2284

2048-2084

7,5

2255-2292

2055-2092

4,5

2350-2392

2150-2192

5,5

2314-2349

2114-2149

6,5

2285-2313

2085-2113

7

2293-2320

2093-2120

4

2393-2429

2193-2229

5

2350-2385

2150-2185

6

2314-2349

2114-2149

6,5

2321-2349

2121-2149

3,5

>=2430

>=2230

4,5

2386-2421

2186-2221

5,5

2350-2385

2150-2185

6

2350-2378

2150-2178

 

 

 

4

2422-2459

2222-2259

5

2386-2414

2186-2214

5,5

2379-2406

2179-2206

 

 

 

3,5

>=2460

>=2260

4,5

2415-2451

2215-2251

5

2407-2436

2207-2236

 

 

 

 

 

 

4

>=2452

>=2252

4,5

>=2437

>=2237

 

 

 1. სპორტის ეროვნული ოსტატის წოდების მინიჭებისათვის საჭიროა 3 ბალი.
 2. ერთ ტურნირში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ბალის შესრულება.
 3. წრიული ან შვეიცარიულ სისტემის ტურნირებში მოჭადრაკის მოწინააღმდეგების საშუალო რეიტინგის გამოსავლენად აუცილებელია დაჯამდეს მათი რეიტინგები და შემდეგ კი მიღებული ჯამი გაყოფილ იქნას მოწინააღმდეგების რაოდენობაზე.
 4. ტურნირში  წრიული ან შვეიცარიულ სისტემით, მონაწილეები რომელთაც არ გააჩნიათ ფიდეს რეიტინგი ითვლებიან როგორც 1000 ფიდეს რეიტინგის მქონედ.

 

წოდებიან მოჭადრაკეში იგულისხმება ეროვნული ოსტატი ან ფიდეს ნებისმიერი წოდების მატარებელი მოჭადრაკეები.

 

                         დანართი # 6-2

სპორტული თანრიგების შესრულების ნორმები.

სპორტის ო/კ

სპორტული თანრიგები

 

I

II

III

ნორმის შესრულების პირობები: მოწინააღმდეგე-ების საშუალო რეიტინგი

ნორმა:  რეალურად გათამაშებულ პარტიებში შესაძლო მაქსიმალური ქულების %

ნორმის შესრულების პირობები: მოწინააღმდეგე-ების საშუალო რეიტინგი

ნორმა:  რეალურად გათამაშებულ პარტიებში შესაძლო მაქსიმალური ქულების %

ნორმის შესრულების პირობები: მოწინააღმდეგე-ების საშუალო რეიტინგი

ნორმა:  რეალურად გათამაშებულ პარტიებში შესაძლო მაქსიმალური ქულების %

ნორმის შესრულების პირობები: მოწინააღმდეგე-ების საშუალო რეიტინგი

ნორმა:  რეალურად გათამაშებულ პარტიებში შესაძლო მაქსიმალური ქულების %

1

2

3

4

5

6

7

8

1901-1925

75

1701-1725

75

1501-1525

75

1301-1325

75

1926-1950

70

1726-1750

70

1526-1550

70

1326-1350

70

1951-1975

65

1751-1775

65

1551-1575

65

1351-1375

65

1976-2000

60

1776-1800

60

1576-1600

60

1376-1400

60

2001-2025

55

1801-1825

55

1601-1625

55

1401-1425

55

2026-2050

50

1826-1850

50

1626-1650

50

1426-1450

50

2051-2075

45

1851-1875

45

1651-1675

45

1451-1475

45

2076-2100

40

1876-1900

40

1676-1700

40

1476-1500

40

>2100

35

>1900

35

>1700

35

>1500

35

 

                          დანართი # 6-3 მოზარდთა კატეგორიების შესრულების ნორმები:

 

კატეგორია

ტურის რაოდენობა

 

ნორმა

ქულა

I

7

5

II

7

5

III

7

5

IV

7

5

V

7

4

 

შენიშვნა:

 

მოზარდთა კატეგორიების ტურნირი შეიძლება ჩატარდეს 7 ტურად  წრიული ან    შვეიცარული სისტემით.

კატეგორიების მისაღებად აუცილებელია 2 ბალის შესრულება;

      ორი კატეგორიის ერთად ჩატარების შემთხვევაში:

5 -4 კატეგორიის ერთად ჩატარების შემთხვევაში:

5 კატეგორიის შესასრულებლად 7-დან 3,5 ქულა;

4 კატეგორიის შესასრულებლად 7-დან 5 ქულა.

                                                                   

  დანართი # 7

ინსტრუქცია

ეროვნული წოდებების ნორმიანი და თანრიგების საკვალიფიკაციო ტურნირების ორგანიზატორებისათვის

ეროვნული სპორტის ოსტატობის კანდიდატის, I-II-III სპორტული თანრიგის მინიჭების კრიტერიუმები

 1. სპორტის ოსტატობის კანდიდატობის და I სპორტული თანრიგის ნორმის შესასრულებლად, ტურნირში  წრიული ან შვეიცარიულ სისტემით მოჭადრაკის მიერ რეალურად უნდა იყოს გათამაშებული >= 9 პარტია.
 2. II და III სპორტული თანრიგის შესასრულებლად, ტურნირში წრიული ან შვეიცარიულ სისტემით მოჭადრაკის მიერ რეალურად უნდა იყოს გათამაშებული >= 7 პარტია.
 3. სპორტული თანრიგის ნორმის შესასრულებლად, ოლიმპიური სისტემის ტურნირის შემთხვევაში მოჭადრაკის მიერ რეალურად უნდა იყოს გათამაშებული  >= 8 პარტია.
 4. სპორტული თანრიგის ნორმის შესასრულებლად, გუნდურ ტურნირში  წრიული ან შვეიცარიულ სისტემით მოჭადრაკის მიერ რეალურად უნდა იყოს გათამაშებული >= 7 პარტია.
 5. წრიული ან შვეიცარიულ სისტემის ტურნირებში მოჭადრაკის საშუალო რეიტინგის გამოსავლენად აუცილებელია დაჯამდეს მათი მოწინააღმდეგების რეიტინგები და შემდეგ კი მიღებული ჯამი გაყოფილ იქნას მოწინააღმდეგების რაოდენობაზე.
 6. ტურნირში  წრიული ან შვეიცარიულ სისტემით, მონაწილეები რომელთაც არ გააჩნიათ ფიდეს რეიტინგი ითვლებიან როგორც 1000 ფიდეს რეიტინგის მქონედ.
 7. თუ სპორტული თანრიგის ნორმის შესრულებისათვის საჭირო ქულები აღმოჩნდა არათვლადი მაშინ ის უნდა დამრგვალდეს უახლოეს ნახევარ ქულამდე.
 8. სპორტულ თანრიგი პირდაპირი წესით ენიჭება საქართველოს ჩემპიონებს:

 8 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის - III თანრიგი.

10 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის - II თანრიგი.

12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის - I თანრიგი.

14-18 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის - სპორტის ოსტატის    კანდიდატობა.

 

 

 1. სპორტული თანრიგები ენიჭებათ ტურნირში რომელსაც ატარებს პროფესიული საჭადრაკო ორგანიზაციები (საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია, რეგიონალური საჭადრაკო ფედერაცია, საჭადრაკო კლუბი ან სკოლა). ტურნირის  მთავარი მსაჯი უნდა იყოს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ლიცენზირებული არბიტრი. სავალდებულოა ტურნირის გამოქვეყნება www.chess-results.com - ზე.
 2. რეიტინგ ტურნირების ორგანიზატორები ვალდებულნი არიან დაიცვან ფიდეს რეიტინგ ტურნირების ჩატარების წესები. ტურნირის დასრულებიდან 2 კვირის განმავლობაში, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიას წარუდგინოს შემდეგი (ელექტრონული ვერსიები):
 • ტურნირის ცხრილი ორგანიზატორის და მთავარის მსაჯის ხელმოწერით დამოწმებული;
 • თანრიგის ნორმის შემსრულებელი მოჭადრაკის სია;
 1.  სპორტის ოსტატობის კანდიდატის ნორმის და I სპორტულ თანრიგის შესასრულებლად საჭიროა 3 ბალი. II და III სპორტულ თანრიგის ნორმების შესასრულებლად საჭიროა 2 ბალი.
 2. ერთ ტურნირში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ბალის შესრულება.
 3. სპორტის ოსტატობის კანდიდატის და სხვა სპორტული თანრიგების დამადასტურებელი მოწმობა (წიგნაკი) გაიცემა მოჭადრაკეებზე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის მიერ.

 

 

 

 

 

 • სათაური: დანართი -N1-7
 • ავტორი:
 • თარიღი: 21-01-2017 9:01 PM
 • Tags:
Top