ონლაინ ტურნირები ელვისებურ ჭადრაკში

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

1 - 31 მაისი, 2020 წ.

1. მიზანი და ამოცანები: საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

    მსოფლიო პანდემიადან გამომდინარე შეწყვეტილი სატურნირო აქტივობების ონლაინ სივრცეში   გადატანა.

2. ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

წ ე ს დ ე ბ ა

 

წ ე ს დ ე ბ ა

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

 

თბილისი

2018 წელი

 

  1. პრეამბულა
  2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია რეგისტრირებული არასამეწარმეო   

 (არაკომერციული) იურიდიული პირი წარმოადგენს ადრე რეგისტრირებული   

 მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანების - საქართველოს ჭადრაკის

 ფედერაციის სამართალმემკვიდრეს.

2019 წლის საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის კომისიები

1. ვაჟთა  კომისია:

  1. გაფრინდაშვილი ვალერი -თავმჯდომარე;
  2. მჭედლიშვილი მიხეილ-წევრი;
  3. სტურუა ზურაბ-წევრი;
  4. სუპატაშვილი ხვიჩა-წევრი;
  5. მიქაძე ზურაბ-წევრი.

2. ქალთა  კომისია:

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის ოქმი # 6

24.12.2019 წ. 

 სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, აკ. იაშვილი,  ნ.  იოსელიანი,                                    

                  ზ. სტურუა, გ. მაჭარაშვილი,  ალ. არსენიძე, ლ. ჯანჯღავა, ს. გვეტაძე, მ. მჭედლიშვილი,                                   

                  მ. ლომინეიშვილი, დ.კოდუა.

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომი ოქმი # 5

 07.10.2019 წ. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, ნ. იოსელიანი,  დ. გურგენიძე,                                

                 გ. მაჭარაშვილი, ა. არსენიძე,  ლ.ჯანჯღავა, ს. გვეტაძე, მ. მილორავა, მ. მჭედლიშვილი,                                                 

                 მ. ლომინეიშვილი, დ. კოდუა.

                 სხდომის მდივანი: მ. თანდაშვილი.

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის ოქმი # 4

13.09.2019 წ. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, აკ.იაშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი,               

                 დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი, ე. ზენაიშვილი, ლ.ჯანჯღავა, ხ.სუპატაშვილი,                    

                 ს. გვეტაძე, მ. მილორავა,  მ. ლომინეიშვილი, დ. კოდუა.

                 მოწვეული სტუმრის სტატუსით: დ. ზარქუა, გ. უჩუმბეგაშვილი.

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის ოქმი # 3

08.04.2019 წ. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, ვ. გაფრინდაშვილი, დ. გურგენიძე,                  

 გ. მაჭარაშვილი, ე. ზენაიშვილი, ალ. არსენიძე,  ს. გვეტაძე, მ. მილორავა                                    

 მ. ლომინეიშვილი, დ. კოდუა.

  მოწვეული სტუმრის სტატუსით: დ. ჯოჯუა.

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის ოქმი # 2

 01.03.2019 წ. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, ა. იაშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი,  ნ. იოსელიანი, ზ. სტურუა,  დ.გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი, ე. ზენაიშვილი,  ალ. არსენიძე,  ლ. ჯანჯღავა,  ხ. სუპატაშვილი,  ს. გვეტაძე, მ. მილორავა     

 მ. მჭედლიშვილი,   მ. ლომინეიშვილი, დ. კოდუა.

მოწვეული   სტუმრის სტატუსით: ე. უბილავა, გ.უჩუმბეგაშვილი.

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის ოქმი # 1

 

18.01.2019 წ. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, ა. იაშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი,

                 ნ. იოსელიანი, ზ. სტურუა, დ. გურგენიძე, გ. მაჭარაშვილი, ე. ზენაიშვილი,                                

                 ალ. არსენიძე,  ლ. ჯანჯღავა,  ხ. სუპატაშვილი,  ს. გვეტაძე, მ. მჭედლიშვილი,                     

                 მ. ლომინეიშვილი, დ. კოდუა.

გვერდები

Top